DBW logo

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 49.908. Eens te meer blijkt dat een gedisciplineerd beleggingsproces, uitgevoerd door de financiële commissie aan de hand van een duidelijk beleggingsstatuut, heeft gezorgd voor een goed resultaat waarbij de risico’s zijn gemanaged. Spreiding over de diverse beleggingsmarkten waarbij er regelmatig contact was met de adviseurs van de bank, bleek opnieuw een goede aanpak. In het kader van de doelstelling is in het afgelopen jaar een bedrag van € 66.437 verstrekt.

 

De financiële commissie heeft conform het beleggingsstatuut niet alleen de taak toezicht te houden op het financiële beheer van de stichting De Beide Weeshuizen, maar adviseert ook beleidsvoorbereidend het College van Regenten. Hiertoe is de financiële commissie in 2017 vier keer bijeengekomen. In deze vergaderingen was ook de bij de uitvoering betrokken bank aanwezig.

Staat van baten en lasten 2017

Baten

2017

2016

begroting 2018

Rente/dividend belegd vermogen 132.265 127.600  
Koersresultaten belegd vermogen 41.211 257.688  
Subtotaal 173.476 385.288 141.288
Bank/beheerkosten -20.658 -20.321 -22.000
Totaal 152.818 364.967 119.288

Lasten

     
Accountantskosten 4.897 4.670 4.800
Verzekeringen 2.086 1.322 2.100
Toezeggingen 66.437 53.542 93.500
Overige kosten 29.490 51.046 38.700
Resultaat boekjaar 49.908 254.387 -19.812
Totaal 152.818 364.967 119.288

 

In de begroting 2018 zijn voor de bestedingen in het kader van de doelstellingen de volgende bedragen opgenomen:

 

Bijdragen projecten 50.000
Studiebijdragen 40.000
Club/sportbijdragen 1.000
Pluim 2.500

 

Sociaal jaarverslag 2017

In 2017 kwam de bestedingscommissie tien keer bijeen om aanvragen voor financiële steun te bespreken en te beoordelen. De aanvragen betroffen (mede-)financiering van projecten en financiële steun aan individuele personen.

Projectaanvragen

Bij stichting De Beide Weeshuizen werden in 2017 tweeëndertig projectaanvragen ingediend. Het ging hierbij om grote en kleine projecten, waarbij grote en kleine bedragen gemoeid waren. Van de tweeëndertig projectaanvragen in 2017 heeft het College van Regenten vijftien aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Ook zijn er aan het eind van het jaar aan twee organisaties waarvoor binnen de stichting veel waardering bestaat, schenkingen gedaan ten bedrage van € 10.000.

Individuele aanvragen

In 2017 honoreerde stichting De Beide Weeshuizen vijfentwintig aanvragen voor een studiebijdrage. Er waren geen aanvragen voor een sport- en/of clubbijdrage. De aanvragen voor een studiebijdrage betroffen met name bijdragen voor schoolgeld, schoolboeken en laptop en tegemoetkomingen in reiskosten. Ook is driemaal kinderopvang gefinancierd.

Vrijwilligersprijs 2017

De Stijn Buys Pluim 2017, de vrijwilligersprijs van stichting De Beide Weeshuizen, is tweemaal uitgereikt. Een Pluim werd overhandigd aan de vrijwilligers van stichting Gast. Men was zeer verrast met deze blijk van waardering voor de (al jarenlange) inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers. De andere Pluim van 2017 is uitgereikt aan de heer Van de Wardt, verbonden aan het ROC Nijmegen. Hij trekt zich het lot aan van studenten in een financieel zwakke positie. Voor elke jongere probeert hij een goede oplossing te vinden, vaak in samenspraak met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Nijmegen, de stichting De Beide Weeshuizen of andere fondsen.

Voorbeelden uit 2017

 • Bijdrage aan de aanschaf van een bolderkar voor een alleenstaande moeder zodat ze haar kinderen gemakkelijk kan vervoeren.
 • Donatie aan een G-team, voor deelname aan de Special Olympics 2017.
 • Bijdrage aan een reis naar Indonesië om de biologische moeder te ontmoeten van twee getraumatiseerde, geadopteerde jongens.
 • Financiële steun voor de aanschaf van tuingereedschap voor schooltuin De Wielewaal en de Tarciciusschool. 
 • Bijdrage aan een jaarlijks terugkerende vijfdaagse activiteit voor kinderen die op het speciaal onderwijs zitten. Deze kinderen genieten van een week vol activiteiten. De ouders hebben deze week meer tijd voor de andere kinderen van het gezin.
 • Bijdrage Zomercampus 2017, voor anderstalige jongeren tussen de twaalf en achttien jaar om hun taalontwikkeling en inburgering ook tijdens de zomervakantie te ontwikkelen.
 • Bijdrage aan een atletiekvereniging voor de aanschaf van vijf racerunners, zodat gehandicapte jongeren looptraining kunnen doen.
 • Gift aan een kindergasthuis.
 • Kinderopvang voor het zoontje van een uitgeprocedeerde, gehandicapte asielzoekster.
 • Goede fietsen voor drie meisjes die met hun ouders in de crisisopvang wonen.
 • Financiële ondersteuning van het project Tijdelijk Wonen, waar zwerfjongeren weer eigen onderdak vinden.